ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Έσοδα:

Α/Α

Είδος – Πηγή Εσόδου

Ποσό (ευρώ)

1.

Αποθεματικό έτους 2016

1.958,30

2.

Επιχορήγηση Δήμου Κιλκίς

1.499,00

3.

Συνδρομές (τακτικές-έκτακτες)

  960,00

4.

Έσοδα αποκριάτικου χορού

  150,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.567,30

Έξοδα:

Α/Α

Είδος Δαπάνης

Ποσό (Ευρώ)

1.

Δαπάνες διοργάνωσης Kilkis Run 2018

  1.416,60

2.

Κοπή πίτας 2017

 68,20

3.

 Δαπάνες χορού (προσκλήσεις)

 18,00

4.

 Έξοδα τράπεζας

30,50

5.

Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

91,00

6.

Έξοδα ευχετήριων δημοσιεύσεων

 55,00

 7.

 Διάφορα έξοδα

 15,00

ΣΥΝΟΛΟ

  1.694,30